Kişisel Verilerin Korunması

Spirax Sarco office entrance

Sayın İş Ortağımız,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07/04/2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hem KVKK ile uyumlu olmanız ve hem Spirax Sarco Valf Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin de uyumlu olmasını birlikte sağlamamız için yeni sözleşme hükümlerini hatırlatmak isteriz. Bu tamamlayıcı hükümler tarafımıza ürün ve hizmetlerinizi sunduğunuz/tarafımızdan ürün ve hizmet aldığınız mevcut sözleşmeye (sözleşmelere) ek niteliğindedir. Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tarafımıza sunmaya ve bizden ürün ve hizmet almaya devam ederek bu hükümlerin mevcut sözleşmenize (sözleşmelerinize) eklendiğini kabul etmektesiniz. Lütfen bu yazının bir kopyasını kayıtlarınızda saklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum İçin Yeni Sözleşme Hükümleri

Siz ve/veya iştirakler ve holding şirketleri de dahil bağlı kuruluşlarınız (toplu olarak “siz” veya “tarafınız”), Spirax Sarco Valf Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Spirax Sarco”, “biz”, “tarafımız” ve “bizim”)‘ne hizmet ve/veya ürün sunuyorsunuz ya da Spirax Sarco’dan ürün veya hizmet alıyorsunuz.

7 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygunluk sağlanması için aşağıda açıklanan hükümler tarafınız ile Spirax Sarco arasında yürürlüğe girecektir. KVKK’nın ve tarafınızdan aldığımız/tarafınızca bizden alınan ürünlerin ve hizmetlerin bir parçası olarak veya bu ürünler ve hizmetler ile bağlantılı olarak işlenen tüm kişisel veriler (“Kişisel Veriler”) için geçerli olan benzeri diğer ulusal gizlilik mevzuatları (toplu olarak “Veri Koruma Mevzuatı”) hem tarafımızca hem de tarafınızca yerine getirilecektir. Kişisel Verilerimizi ürün ve hizmetlerin sunulması ve yönetilmesi ile ilgili olarak veya izin verildiği ölçüde ya da ilgili kanunlar uyarınca işleyebilirsiniz.

KVKK uyarınca muhatap, müşteri, tedarikçi, satıcı ve bunlardan herhangi birinin yöneticisi/temsilcisi/çalışanı sıfatıyla karşılıklı olarak birbirimiz ile paylaştığımız kişisel verilerimiz; veri sorumlusu olarak belirlenen Spirax Sarco ve sizin veri sorumlunuz tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ve bize ait kişisel veriler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Spirax Sarco’nun ve sizin satın alma/hizmet verme vs. iş ilişkileri ve faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca her iki tarafa ait kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Spirax Sarco’nun ve sizin birlikte faaliyetlerinizin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere yerel mevzuata uygun olacak şekilde (iş ortağı, işbirliği yapılan kurum, banka, muhasebe, tedarikçi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Her iki tarafa ait kişisel veriler, taraflar arasında yapılan sözleşmeler, sözleşme görüşmeleri, dijital ve elektronik yazışmalar, posta/kargo vasıtasıyla temin edilen evraklar, vs. gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Spirax Sarco’nun sizinle faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ve
 • bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Spirax Sarco’ya yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla

Şerifali Mevkii, Edep Sok. No: 27 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul/Türkiye - Spirax Sarco Valf Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adresine veya spiraxsarco.gdpr@tr.spiraxsarco.com adresine elektronik posta ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Aynı şekilde KVKK ve sair mevzuat uyarınca, işbu metin çerçevesinde bizim de, tarafınıza nezdinizde mevcut kişisel verilerimiz için yukarıda sayılı tüm haklara sahip olduğumuzdan tarafınızca belirlenen veri sorumlunuza başvurabileceğimizi kabul etmektesiniz.

SPİRAX SARCO VALF SAN. VE TİC A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması