We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy.

ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยการจัดการป้องกันและการซ่อมบำรุง

ปกป้องการลงทุนของคุณ จัดการการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของคุณ

เมื่อคุณลงทุนในระบบพลังไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถจะควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. สำหรับองค์กรที่ไม่มีความชำนาญในการบำรุงรักษาหรือมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเป็นพลังไอน้ำจำกัด การใช้บริการจากองค์กรภายนอกจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่สามารถพิสูจน์ได้เป็นโซลูชันมีประสิทธิภาพด้วยเวลาในการหยุดทำงานน้อยลงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

เหตุใดจึงไม่ได้พูดคุยกับเราเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการในการบำรุงรักษาทั้งหมดของคุณโดยที่ยังคงรักษาคุณภาพและงบประมาณของคุณ.

สิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของคุณ

  • โรงงานยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงอยู่
  • การซ่อมบำรุงนอกสถานที่(เสริม)
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งนำมาเพื่อสะดวกสบายของท่าน
  • เพิ่มความสะดวกในแบบจำกัดงบประมาณผ่านการชำระเงินอย่างสม่ำเสมอ
  • การลดปัญหาระบบล้มเหลวและหยุดทำงาน
  • สิทธิประโยชน์และการประหยัดจะปรากฏให้เห็นผ่านรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและเป็นทางนำไปสู่การลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

บริการที่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างของการบำรุงรักษาตามข้อตกลงของเรารวมถึง:

โรงเก็บหม้อไอน้ำ

การวัดอัตราการไหล

ระบบควบคุม

การจัดการกับดักไอน้ำ  

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

0 2055 0888

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue