Contact Us

Masthead background

Contact your local steam experts/Liên hệ với các chuyên gia sở tại

Your local team are here to help you keep your steam system up and running

Các chuyên gia có mặt tại đây để giúp duy trì hoạt động hệ thống hơi nước của Quý khách.

You can count on us/Tin tưởng ở chúng tôi

We would like to reassure you that we are here to provide you with support during this difficult time. You can count on Spirax Sarco for advice, support and expertise. Our manufacturing plants are open, our warehouses are stocked and our teams are working hard to ensure we can continue supply of the essential products and services that you need.

Chúng tôi cam đoan rằng trong thời gian khó khăn này, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý khách. Quý khách có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ, tư vấn và chuyên môn của Spirax Sarco. Các nhà máy sản xuất của chúng tôi vẫn hoạt động, kho hàng của chúng tôi đảm bảo dự trữ hàng và các chuyên gia đang nỗ lực để đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu tới Quý khách.

Here when you need us the most/Khi quý khách cần

  • We are available to visit you onsite - all Spirax Sarco personnel will wear full safety and respiratory protective equipment.
    Chúng tôi sẵn sàng đến khảo sát tại nhà máy của quý khách – tất cả nhân viên của Spirax Sarco sẽ mặc đầy đủ thiết bị an toàn & bảo vệ hô hấp.

  • Remote support - if you need to talk to a steam expert, we can provide support on the telephone and video call.
    Hỗ trợ từ xa – quý khách muốn nói chuyện với chuyên gia về hơi nước, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại hoặc cuộc gọi video.

  • Need access to critical spares - one of our steam experts can help you identify the critical components you need to keep your steam system up and running.
    Nếu bạn cần các phụ tùng quan trọng – chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bán xác định các thiết bị/phụ tùng quan trọng để duy trì hoạt động hệ thống hơi của quý khách.

​Please note we assume that the information to be furnished by you will be your business information and not your personal information. Privacy Policy

Get in touch

Spirax Sarco Vietnam

4th Floor, Nam Song Tien Tower
180 Nguyen Van Troi St, Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City,
Vietnam