Bezpečnost parních systémů </br>a‍ technologií

Posjitný ventil Česko

správný výběr a instalace pojistných ventilů

Pro bezpečný provoz parních rozvodů a technologií je nutné splnit mnoho požadavků, jejichž opomenutí nebo absence může mít výrazný dopad na snížení míry bezpečnosti celého systému. Většinou se tato opomenutí projeví za nestandardních stavů, kdy je technologie vystavena podmínkám, které překračují běžné provozní parametry.

Pro zachování maximální míry bezpečnosti, nebo jejího zvýšení, nabízíme služby, které jsou na tuto oblast speciálně zaměřené. Naše dlouholeté zkušenosti s parními systémy a tým zkušených odborníků je zárukou nejen identifikace možných problémů, ale i vhodného návrhu na jejich odstranění.

Kontrolu úrovně bezpečnosti výrobních technologií a přijímání následných opatření k minimalizaci rizik navíc předepisuje zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce) v §102.

POSOUZENÍ INSTALACE POJISTNÝCH VENTILŮ

  • Komplexní posouzení instalace pojistných ventilů s ohledem na požadavky normy ČSN 13 4309.
  • Přepočet kapacity pojistných ventilů s ohledem na předřazený redukční / regulační ventil.
  • Kontrola provedení výstupního potrubí s možností přepočtu jeho tlakové ztráty.
  • Kontrola těsnosti.
  • Zkouška průchodnosti otevřením ruční pákou.

DIAGNOSTIKA PAROKONDENZÁTNÍHO SYSTÉMU

  • Posouzení parokondenzátního systému jako celku - od výroby páry, přes její rozvody a parní spotřebiče, až po systém sběru a vracení kondenzátu.
  • Služba zaměřená na identifikaci slabých míst snižující míru bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.
  • Měření tepelných ztrát z odluhu a úniku brýdových par (z napájecích nádrží a sběrných nádrží kondenzátu).
  • Návrh na optimalizace technologií včetně technického řešení, cenové nabídky a výpočtu návratnosti vložených investic.

KONTAKTUJTE NÁS

Vezměte prosím na vědomí, že informace, které vám budou poskytnuty, se pokládají za obchodní, nejedná se o informace osobního charakteru. Další podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů naleznete zde.