Søg efter Spirax Sarco produkt eller service

Bæredygtighed står på spil for føde- og drikkevarebranchen

Effektivitet og bæredygtighed er to sider af samme sag

Plates spinning

29/08/2023

Det er ikke nogen let opgave at navigere gennem bæredygtighedslabyrinten i nogen branche. Men for føde- og drikkevarebranchen er de kommende udfordringer meget store. Efter at være kommet sig over de hurtige og alvorlige påvirkninger fra en global pandemi, står branchen nu over for stadig vanskeligere forhindringer. Mange er uden for dens kontrol, med økonomisk inflation, stigende energipriser og støt faldende avancer giver anledning til daglig bekymring.

Med flere erhvervsdrivende, der jagter det samme kundegrundlag, har konkurrencen aldrig været større, mens behovet for at holde styr på hurtigt skiftende indkøbsvaner og nye lovgivningsmæssige begrænsninger, øger dilemmaet for, hvad der skal være næste skridt.

Men på trods af det antal af bolde, branchen forsøger at holde i luften, er den fast besluttet på at bibeholde bæredygtighed som et centralt element i den fremtidige udvikling.

Bæredygtighed står på spil for føde- og drikkevarebranchen

Når man ser på den globale fødevarekæde som en helhed, bliver kompleksiteten og omfanget af opgaven klar. Branchen er ansvarlig for 690 Mt CO₂e¹ hvert år, eller omkring en tredjedel af de globale emissioner. Men det er et tal, der tager højde for alt fra arealanvendelse til landbrug (f.eks. anvendelse af gødning), til emballering, transport og køling på salgsstedet (en stor bidragyder i sig selv). Denne holistiske oversigt over fødevarekæden er kernen i den europæiske "jord til bord"-strategi, som har ført til den europæiske grønne pagt.²

Ved at begrænse fokus til fødevare- og drikkevarebranchen, der fremstiller slutprodukterne (kendt som "gate to gate"), produceres den omkring 11 % af drivhusgasemissionerne fra den samlede fødevarekæde. Det varierer geografisk. 11 % for EU, omkring 1 % i Indien og 3 % i Kina. Selv om størstedelen af drivhusgasemissionerne finder sted enten opstrøms (landbrug og dyrehold) eller nedstrøms (distribution og detailhandel), er dette stadig en stor mængde. Med 94 Mt CO₂e/år er det tæt på Belgiens samlede emissioner.

Derfor tager føde- og drikkevarebranchen dekarbonisering alvorligt …

Du kan allerede se, hvorfor branchen ikke bare kan fokusere på ét problem ad gangen. Der er for mange variabler på spil, og det ville gøre enhver virksomhed sårbar. Der er ingen tvivl om, at usikkerhed på det økonomiske område, hvad enten det drejer sig om inflation eller rent omkostningsmæssigt, er den største bekymring.

Men bekymringer er ikke det samme som prioriteter. Selv tilbage under højden af COVID-19-krisen satte ledere indenfor fødevare- og drikkevare bæredygtighed højt på deres prioriteringslister. I 2020 viste en undersøgelse, at 67 % af beslutningstagerne inden for fødevare-, drikkevare og landbrug mente, at det ikke længere var nok at blot "ikke at gøre skade". Den kraftige opfordring var, at de skulle handle sammen for at gå videre og bevæge sig mod et effektivt, regenerativt fødevaresystem.³

Nyere undersøgelser har bakket op om denne følelse, idet et flertal af erhvervsdrivende inden for fødevare og drikkevare prioriterer bæredygtighed højt, tæt fulgt af effektivitet/affaldsreduktion og fødevaresikkerhed. Årsagerne til dette skyldes en række krav, især disse:

  • forbrugerne kræver mere bæredygtige produkter
  • at opnå en konkurrencemæssig fordel gennem nye kundemuligheder eller kommercielle muligheder
  • at forbedre de økonomiske resultater (som følge af lavere energiomkostninger eller reduceret spild)
  • at sørge for, at driften overholder de nye regler

Føde- og drikkevarebranchen er af afgørende betydning. Det er den største fremstillingsbranchen i Storbritannien, og bidrager mere til økonomien end alle andre fremstillingsbrancher, herunder automobil- og rumfart. I USA var den i 2019 412 milliarder USD værd for økonomien, hvilket gav 1,7 millioner mennesker et levebrød, Og i EU beskæftiger den 4,6 mio. mennesker og genererer en omsætning på 1,1 billioner EUR og 230 milliarder EUR i merværdi, hvilket gør den til en af de vigtigste fremstillingsbrancher på kontinentet.

Og i sidste ende har vi brug for den for at overleve. Den ved, at de voksende påvirkninger fra klimaændringerne betyder, at den skal reagere hurtigere end de fleste. Elementære spørgsmål som tørke eller oversvømmelser på det forkerte tidspunkt er yderligere variabler, som branchen helst vil være foruden. Den ved, mere end de fleste brancher, at der er en egeninteresse i at hjælpe med at sikre vores planets fremtid.

Og hvorfor den ser effektivitet og bæredygtighed som to sider af samme sag

I USA peger den seneste køreplan for dekarbonisering på føde- og drikkevarebranchen som en vigtig mulighed for at reducere drivhusgasemissionerne, da de fleste andre brancher har et forventet opsving i emissionerne, før de falder. Branchens mangfoldighed er en udfordring, men planen foreslår, at energieffektivitet er en strategi for forandring: 

"Da varmt vand og damp er betydelige energiforbrugere og kilder til energitab i fødevareforarbejdningsanlæg, er effektivitetsforbedringer i dampproduktionen en vigtig mulighed, der skal være i fokus. DOE vurderer, at en typisk industriel anlægsgennemgang kan identificere energibesparelser på 10-15 % om året"⁴

På den anden side af dammen i Storbritannien giver det genlyd. Her anvendes damp i mange processer takket være de enestående varmeenergikvaliteter. Næsten halvdelen af fødevare- og drikkevareforarbejdningsbranchens samlede energibehov er til at generere damp, normalt ved at installere en kedel på alle fødevare- og drikkevarefabrikker. Behovet for damp er drevet af de krævede produktionshastigheder og produktkvalitet, så det er vigtigt at have den rigtige mængde og kvalitet af damp til mange processer. Effektivitet er det første punkt, når vi skal tackle bæredygtighed, og dertil kommer de ekstra fordele ved energibesparelser.

Når man tænker tilbage på alle de konkurrerende krav til en fødevare- og drikkevareproducent, har dette en enorm fordel, nemlig: 

"… en ændring af varmegeneratoren kræver ikke ændring af fødevareforarbejdningsudstyret eller produktionslinjen"⁵ 

På den anden side af Kanalen til det kontinentale Europa, bliver resonansen stadig højere. Det er endnu engang energiforbrugder er i fokus, og damp er stadig en kritisk komponent i fødevare- og drikkevareproduktion. Her giver en nylig undersøgelse af Food Drink Europe⁶ flere fingerpeg om vejen frem:

  • Reduktion af varmebehovet: F.eks. ved forbedret isolering, genvinding af energi fra dampkondensat, CIP (rengøring på stedet) uden varme
  • Elektrificering af varme: Indførelse af elektriske kedler og/eller varmepumper for at reducere den nødvendige mængde varme fra forbrændingsenheder
  • Forbrændingsenheder til dekarbonisering: Ved hjælp af renere brændstoffer (grøn hydrogen, ammoniak eller biobaserede restprodukter)
  • Anvendelse af vedvarende energi til varme: Se koncentreret solvarme (CSR) som den mest hensigtsmæssige løsning

Fastsættelse af et benchmark

Der er få andre brancher, der står over for så mange forhindringer på vejen til bæredygtige fremskridt, som fødevare- og drikkevarebranchen gør. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at den skiller sig ud som en af de mest progressive i denne arena. En nylig undersøgelse gav virksomheder i branchen den højeste score i deres "Miljøtema", kun overgået af byggebranchen og finans, jura og rådgivning i den overordnede præstation.⁷

Dette er et bevis på dens vilje til at handle nu, optimere effektiviteten med de tilgængelige værktøjer og have en vision for at imødekomme de mange konkurrerende krav på dens vej. Branchen har mange flere bjerge at bestige, men den har erkendt, at der ikke er tid til at stå stille. 

1 CO₂e – kuldioxidækvivalens bruges ofte, når man forsøger at måle virkningen fra fødevareværdikæden. Den overvejer spørgsmål som arealanvendelse, eller fakta som en ton metan (f.eks. produceret af husdyrbrug) ville svare til 25 tons CO₂e da det har 25 gange mere globalt opvarmningspotentiale. 
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en#Strategy
The Food Industry Is Leaning Into Sustainability | TNC (nature.org)
Industrial Decarbonization Roadmap (energy.gov)
https://www.fdf.org.uk/fdf/resources/publications/decarbonisation-of-heat-across-the-food-and-drink-manufacturing-sector/
https://www.fooddrinkeurope.eu/resource/decarbonising-the-food-and-drink-industry/
Food & Beverage Companies Must Target Procurement to Boost Sustainability Perform | EcoVadis