Looking for Spirax Sarco products and services?

Join The Team

Sales Engineer - Vietnam

We are recruiting a Sales Engineer to represent Spirax Sarco Vietnam Company Ltd as the market leader in steam system design, and in providing expertise, solutions and sustainability for our customers. To provide professional customer service and develop long-lasting relationships and partnerships; to demonstrate our core values of respect, accountability, passion, integrity and delivery, in our daily activities selling company’s products and services.

Là người đại diện giới thiệu sản phẩm cho Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam như là công ty dẫn đầu thị trường về thiết kế hệ thống lò hơi công nghiệp và cung cấp chuyên môn kĩ thuật cũng như giải pháp ổn định cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho khách hàng để phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài; để chứng minh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đó là trách nhiệm, niềm đam mê, tính toàn vẹn trong phân phối các sản phẩm và dịch vụ  hàng ngày của công ty.

To achieve sales targets and other objectives by specifying, offering and obtaining orders for Spirax Sarco products to customers in a designated sales, industry group or product focus as determined by the National Sales Manager.

Đạt được doanh số công ty yêu cầu và các mục tiêu khác thông qua việc xác định, cung cấp và thu thập đơn hàng cho các sản phẩm của Spirax Sarco đến được với khách hàng theo mục tiêu bán hàng, sản phẩm chủ lực được yêu cầu bởi Giám đốc kinh doanh vùng.

Sales Engineer - Vietnam

  • Salary: Competitive
  • Location: Vietnam
  • Business Area: Sales
  • Closing date:

How To Apply

To apply for this position, please forward your CV and cover letter stating how you feel you are suitable for the role to email address: AP.Recruitment@sg.spiraxsarco.com stating the job title in the subject line.

We appreciate your interest, however, only candidates selected for interviews will be notified.

Please Click To Apply

Sales Engineer - Vietnam

Responsibilities/ Trách nhiệm

In performing the duties as a Spirax Sarco Sales Representative, it will be necessary to:

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ như một kỹ sư bán hàng kĩ thuật của Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam, nhân viên cần đáp ứng những yêu cầu sau:

• To actively pursue new clients.

Tích cực tìm kiếm khách hàng mới.

•Promote Spirax Sarco’s product range to an existing client base.

Đẩy mạnh quảng cáo dòng sản phẩm của Spirax Sarco’s dựa trên nguồn dữ liệu khách hàng hiện có.

•Maintain customer records with database as directed by Spirax Sarco.

Duy trì hồ sơ khách hàng với cơ sở dữ liệu quản lý bởi Spirax Sarco.

•Recommend and quote steam system improvements, upgrades or new projects. Negotiate the sale, plant commissioning and back-up services including trouble-shooting, repair and/or replacement as authorised.

Giới thiệu và chỉ dẫn các cải tiến,nâng cấp hoặc ra dòng sản phẩm mới cho hệ thống lò hơi. Đàm phán bán hàng, thực hiện việc trích hoa hồng và dịch vụ hậu mãi bao gồm xử lý sự cố, sửa chữa và thay thế theo ủy quyền.

•Write reports to customers and internal departments within Spirax Sarco.

Viết báo cáo về khách hàng và các bộ phận nội bộ trong Spirax Sarco.

•Work as a team member toward a team goal.

Làm việc như một thành viên của nhóm hướng tới mục tiêu chung của công ty.

•Achieve orders, sales and profit targets set by the National Sales Manager.

Đạt được đơn đặt hàng, doanh số bán hàng và chỉ tiêu lợi nhuận do Giám đốc kinh doanh vùng đặt ra.

•Undertake a business plan for your territory in accordance with set and agreed KPIs and Company standards.

Thực hiện kế hoạch kinh doanh cho khu vực phù hợp với KPIs và tiêu chuẩn của công ty.

•Complete and submit reports on sales calls, quote volume and values and performance to KPI’s at weekly and monthly intervals or as directed by the National Sales Manager.

Báo cáo đầy đủ bao gồm số lượng cuộc gọi khách hàng, khối lượng báo giá, giá trị và hiệu suất KPI’s hàng tuần, hàng tháng hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh vùng.

•Work together with all departments within Spirax Sarco Company Ltd and assist with these departments and other team members achieve their objectives. This may requires Sales Support, Warehouse or Service activities in special circumstances, eg. in times of illness or peak demand as determined by the General Manager.

Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty TNHH Spirax Sarco và hỗ trợ các phòng ban, các thành viên khác trong công ty cùng đạt được mục tiêu, như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ kho bãi và hoạt động dịch vụ tùy từng trường hợp cụ thể (ví dụ như trong thời gian ốm đau hoặc thời kì cao điểm được xác định bởi Tổng giám đốc).

•Comply with the Spirax Sarco Vietnam Company Ltd Workplace Safety, Environmental, Legal, and Anti-Bribery and Corruption policies & standards.

Tuân thủ các yêu cầu của Công ty TNHH Spirax Sarco về an toàn lao động, môi trường, pháp lý, quy định chống hối lộ và tham nhũng.EHS/ môi trường, sức khỏe và an toàn


All Spirax Sarco employees are required to actively participate in maintaining and improving a healthy and safe work environment to protect your own health & safety and that of others present in workplace by:

Tất cả nhân viên Spirax Sarco được yêu cầu phải tham gia tích cực trong việc duy trì và cải thiện môi trường làm việc lành mạnh và an toàn để bảo vệ sức khỏe và an toàn của chính bạn cũng như của những người khác có mặt tại nơi làm việc bằng cách:

•Maintaining own Personal Protection Equipment (PPE) in good working order.

Bảo quản thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) luôn trong trạng thái tốt.

•Accepting the responsibilities as an employee of Spirax Sarco for Environment Health and Safety as detailed in our policies.

Nghĩa vụ là nhân viên của Spirax Sarco là đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động dựa theo qui định của công ty.

•Notifying Supervisor/Manager immediately of any situation, which poses a risk of personal injury or property damage including faulty PPE.

Thông báo ngay lập tức cho Quản lý / Trưởng phòng bất kỳ tình huống nào có nguy cơ gây thương tích cho cá nhân hoặc thiệt hại tài sản bao gồm PPE bị lỗi.

•Reporting immediately any injury or “near-miss” situation.

Báo cáo ngay lập tức nếu xảy ra chấn thương và các tình huống chấn thương gần như sẽ xảy ra.

•Cheerfully attending and participating in training as required by the position, EHS Champion and General Manager.

Nhiệt tình tham gia các khóa đào tạo theo như yêu cầu công việc, yêu cầu của chiến dịch EHS, hay yêu cầu của Tổng giám đốc.Qualifications and Experience Requirements


Trình độ và kinh nghiệm yêu cầu:

•Degree in engineering, science or business.

Bằng kĩ sư, khoa học, kinh doanh.

•Proven genuine desire to sell.

Khả năng bán hàng.

• Demonstrated technical aptitude via education standards, hobbies and / or work experience.

Thể hiện năng khiếu chuyên môn thông qua bằng cấp, sở thích và kinh nghiệm làm việc.

•Demonstrated customer service skills and appropriate business presentation.

Kĩ năng dịch vụ khách hàng và các khả năng trình bày thích hợp.

•Proven basic mathematical ability (test given)

Khả năng toán học cơ bản (sẽ được kiểm tra)

•Fluent in English in both the verbal and written form English language and computer skills.

Thông thạo Tiếng Anh nói và viết; kĩ năng máy tính.

•Maintain a current driver's licence.

Có giấy phép lái xe.

•Strong people skills.

Có kỹ năng làm việc với con người.

•Cooperative and proven ability to work in a team environment

Hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm.

•Proven ability to work to targets and deadlines.

Làm việc dưới môi trường áp lực về thời gian và doanh số.

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue