Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Industry Header อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม 

 • การผสม, ปลอกเปลื่อก, การปรุงอาหาร, การเคลือบ, การส่ง, การควบแน่น, Pasterusiration, การทำ Dehydration, การอัด, การห่อ - ไอน้ำมีบทบาทสำคัญในขบวนการผลิตอาหารเริ่มตั้งแต่การเตรียมและการผลิตไปจนกระทั่งถึงการป้องกันและการบรรจุภัณฑ์
 • มีผลิตภัณฑ์อาหารที่เราคุ้นเคยเพียงไม่กี่ที่ปราศจากการใช้ไอน้ำในการผลิต
 • วิศวกรของเราสามารถรวมผลิตภัณฑ์กับความรู้ในการทำงานสำหรับขบวนการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ขบวนการผลิตอาหารและเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้ :  
  • การผลิตจำนวนมาก
  • การผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือและไม่ต้องการซ่อมบำรุง
  • เพิ่มคุณภาพการผลิตและลดจำนวนสินค้าที่เสียในระหว่างขบวนการผลิต
  • ลดการใช้พลังงาน
  • นำพลังงานกลับ
  • เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป, สุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น 3-A, EHEDG, FDA, EC hygiene  

ค้นหาสินค้า

เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ


ค้นหา

เลือกความสามารถ / การบริการ

เลือกความสามารถ / บริการที่คุณต้องการ.

ค้นหา

ติดต่อเรา

ให้เราช่วยคุณหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ.

ติดต่อเรา