Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

About Us Header

GDPR - zákazníci

 

Nové smluvní závazky týkající se obecného nařízení o ochraně údajů

 

Vy a/nebo vaše propojené osoby, včetně dceřiných společností a holdingových společností (společně „vy“ a „vaše“), přijímáte služby a/nebo výrobky od jednoho či více členů skupiny společností Spirax-Sarco Engineering plc (SSE) („SSE“, „my“, „nás“ a „naše“). Od 25. května 2018 nabývají mezi vámi a SSE účinnosti podmínky uvedené níže, které odpovídají nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně údajů (2016/679) („GDPR“).

 1. Jak vy, tak my budeme dodržovat nařízení GDPR a jakékoli jiné podobné vnitrostátní právní předpisy o ochraně soukromí (společně jako „Právní předpisy o ochraně údajů“), které se vztahují na jakékoli osobní údaje zpracovávané jako součást výrobků a služeb, které od nás obdržíte, nebo jinak v souvislosti s těmito výrobky a službami („Osobní údaje“). Můžeme zpracovávat Osobní údaje v souvislosti s poskytováním a správou výrobků nebo služeb a jak to bude povoleno právními předpisy nebo v souladu s nimi.

   

 2. Pokud zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s výrobky a službami, jež poskytujeme („Poskytnuté osobní údaje“), jako váš Zpracovatel (jak je to vymezeno v Právních předpisech o ochraně údajů), potom:

   

  1. předmět, povaha, účel a trvání našeho zpracování Poskytnutých osobních údajů (jakož i informace o typech zpracovávaných Osobních údajů a kategoriích subjektů údajů) jsou uvedeny v informacích o produktu, které vám jsou případně poskytovány ve vztahu k našim službám a výrobkům na

   http://www.spiraxsarcoengineering.com/utility/Pages/Privacy-cookie-policy.aspx;

    

  2. poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze na základě vašich doložených pokynů, ledaže jsme povinni je zpracovávat pro jiné účely podle práva Evropské unie (přičemž v takovém případě vám tento požadavek předem oznámíme, ledaže příslušné právní předpisy takové oznámení zakazují);

    

  3. budeme dodržovat výslovné závazky Zpracovatele podle článků 28 odst. 3 písm. b) až 28 odst. 3 písm. h) GDPR. Nemůžete nám však nařídit, abychom smazali kopie údajů, které uchováváme jako Správce (jak je vymezeno v Právních předpisech o ochraně údajů);

    

  4. poskytujete nám obecné oprávnění zapojovat do zpracování Poskytnutých osobních údajů další Zpracovatele.  Seznam těchto dalších Zpracovatelů je k dispozici na vyžádání. Tento seznam budeme předem aktualizovat v případě jakékoli změny. Pokud proti změně vznesete důvodnou námitku, dle svého rozhodnutí: (i) buď vám můžeme poskytnout možnost zaplatit za verzi příslušného výrobku nebo služby bez použití Zpracovatele, proti kterému vznášíte námitku; nebo (ii) přestaneme vám poskytovat dotčený výrobek nebo služby;

    

  5. informujte nás, pokud požadujete jakoukoli asistenci podle článků 28 odst. 3 písm. a) až 28 odst. 3 písm. h) GDPR včetně. Společně se dohodneme na rozsahu, způsobu, harmonogramu a přiměřených poplatcích, které mohou být ze strany SEE za takovou asistenci účtovány; a

    

  6. při plnění našeho závazku prokázat dodržování tohoto odstavce vám na základě přiměřeného oznámení a během běžné pracovní doby zpřístupníme informace o našem zpracování vašich Poskytnutých osobních údajů (včetně certifikátů, auditorských zpráv třetích osob nebo jiných relevantních informací dle našeho uvážení). Takové informace vám poskytneme jednou za kalendářní rok trvání smlouvy upravující poskytování výrobků a/nebo služeb mezi vámi a námi, s výjimkou případů, kde máte důvod domnívat se, že porušujeme jakékoli naše závazky podle těchto podmínek.

    

 3. Tam, kde zpracováváme Osobní údaje jako Správce:

   

  1. informujete jakékoli jednotlivce, kterým zpřístupňujete naše výrobky a služby (nebo u nichž jste nás požádali o nakládání s nimi nebo provádění jejich výzkumu) o jakýchkoli oznámeních o ochraně soukromí, které k těmto výrobkům a službám poskytujeme;

 

  1. budete i nadále působit jako Správce ve vztahu k jakýmkoli Osobním údajům, které jste si vybrali, že budete zaznamenávat nebo jinak zpracovávat v důsledku tohoto, že jste obdrželi nebo používáte služby; a

    

  2. pouze za velice omezených okolností můžeme být vy a my považováni za společné Správce, přičemž to nastává v případě, že naše příslušné povinnosti budou jasně stanoveny v informaci o výrobku.

    

 1. Poskytnuté osobní údaje můžeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor, pokud jsme oprávněni k takovému předávání podle článků 44 až 49 GDPR.

   

 2. Potvrzujete, že jakékoli vámi nebo vašim jménem nám Poskytnuté osobní údaje byly shromažďovány a zpřístupňovány v souladu s Právními předpisy o ochraně údajů. Při používání výrobků a služeb přijmete přiměřená opatření k zajištění, že vy a vaši zaměstnanci, zástupci a smluvní partneři nevkládáte, nenahráváte ani nešíříte ve vztahu k nám jakékoli irelevantní nebo nepotřebné informace o jednotlivcích.

   

 3. Od data vydání těchto podmínek zřídíme Kancelář pro ochranu údajů, která bude působit jako vaše snadno dostupné kontaktní místo a která bude muset v rámci svých povinností odpovídat na dotazy týkající se našeho zpracování Poskytnutých osobních údajů. Kontaktní údaje na kancelář pro ochranu údajů jsou The Data Protection Office (Kancelář pro ochranu údajů), Spirax-Sarco Engineering plc, Charlton House, Cheltenham, Gloucestershire, GL53 8ER Spojené království, tel: +44 (0) 1242 521361, e-mail: gdpr.breach@uk.spiraxsarco.com.

   

 4. Vy a my budeme každý uchovávat a budeme požadovat od vašich a našich Zpracovatelů (každého samostatně), aby udržovali vhodná fyzická, technická a organizační opatření za účelem ochrany Osobních údajů před náhodným, neoprávněným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem („Porušení zabezpečení údajů“). Bez zbytečného prodlení nás budete informovat o jakémkoli skutečném nebo domnělém nikoli bezvýznamném Porušení zabezpečení údajů, které se týká Osobních údajů, které může mít vliv na zabezpečení našich systémů, výrobků nebo služeb. Tam, kde jednáme jako váš Zpracovatel, vás informujeme bez zbytečného odkladu o jakémkoli nikoli bezvýznamném Porušení zabezpečení údajů, které bude mít vliv na Poskytnuté osobní údaje.