Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

About Us Header

GDPR - dodavatelé

 

Nové smluvní závazky týkající se obecného nařízení o ochraně údajů

 

Vy a/nebo vaše propojené osoby, včetně dceřiných společností a holdingových společností (společně „vy“ a „vaše“), poskytujete služby a/nebo výrobky jednomu či více členům skupiny společností Spirax-Sarco Engineering plc (SSE) („SSE“, „my“, „nás“ a „naše“). Od 25. května 2018 nabývají mezi vámi a SSE účinnosti podmínky uvedené níže, které odpovídají nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně údajů (2016/679) („GDPR“).

 1. Jak vy, tak my budeme dodržovat nařízení GDPR a jakékoli jiné podobné vnitrostátní právní předpisy o ochraně soukromí (společně jako „Právní předpisy o ochraně údajů“), které se vztahují na jakékoli osobní údaje zpracovávané jako součást výrobků a služeb, které od vás obdržíme, nebo jinak v souvislosti s těmito výrobky a službami („Osobní údaje“). Můžete zpracovávat Osobní údaje v souvislosti s poskytováním a správou výrobků nebo služeb a jak to bude povoleno právními předpisy nebo v souladu s nimi.

   

 2. Pokud zpracováváte osobní údaje, které jsme vám poskytli v souvislosti s výrobky a službami, jež poskytujete, („Poskytnuté osobní údaje“), jako náš Zpracovatel (jak je to vymezeno v Právních předpisech o ochraně údajů), potom:

   

  1. předmět, povaha, účel a trvání zpracování Poskytnutých osobních údajů (jakož i informace o typech zpracovávaných Osobních údajů a kategoriích subjektů údajů) jsou uvedeny v informacích o produktu, které vám jsou případně poskytovány ve vztahu k našim službám a výrobkům nahttp://www.spiraxsarcoengineering.com/utility/Pages/Privacy-cookie-policy.aspx;

    

  2. poskytnuté osobní údaje budete zpracovávat pouze na základě našich doložených pokynů, ledaže jste povinni je zpracovávat pro jiné účely podle práva Evropské unie (přičemž v takovém případě nám tento požadavek předem oznámíte, ledaže příslušné právní předpisy takové oznámení zakazují);

    

  3. budete dodržovat výslovné závazky Zpracovatele podle článků 28 odst. 3 písm. b) až 28 odst. 3 písm. h) nařízení GDPR. Nemůžeme vám však nařídit, abyste smazali kopie údajů, které uchováváte jako Správce (jak je vymezeno v Právních předpisech o ochraně údajů);

    

  4. poskytujeme vám obecné oprávnění zapojovat do zpracování Poskytnutých osobních údajů další Zpracovatele.  Na naši žádost nám poskytnete seznam těchto dalších Zpracovatelů.  Tento seznam budete předem aktualizovat v případě jakékoli změny. Pokud proti změně vzneseme důvodnou námitku, dle svého rozhodnutí: (i) buď nám můžete poskytnout možnost zaplatit za verzi příslušného výrobku nebo služby bez použití Zpracovatele, proti kterému vznášíme námitku; nebo (ii) přestanete nám poskytovat dotčený výrobek nebo služby;

    

  5. informujeme vás, pokud požadujeme jakoukoli asistenci podle článků 28 odst. 3 písm. a) až 28 odst. 3 písm. h) nařízení GDPR včetně. Společně se dohodneme na rozsahu, způsobu, harmonogramu a přiměřených poplatcích, které mohou být z vaší strany za takovou asistenci účtovány; a

    

  6. při plnění vašeho závazku prokázat dodržování tohoto odstavce nám na základě přiměřeného oznámení a během běžné pracovní doby zpřístupníte informace o vašem zpracování našich Poskytnutých osobních údajů (včetně certifikátů, auditorských zpráv třetích osob nebo jiných relevantních informací dle vašeho uvážení). Takové informace nám poskytnete jednou za kalendářní rok trvání smlouvy upravující poskytování výrobků a/nebo služeb mezi námi a vámi, s výjimkou případů, kde máme důvod domnívat se, že porušujete jakékoli své závazky podle těchto podmínek.

    

 3. Tam, kde zpracováváte Osobní údaje jako Správce:

   

  1. informujeme jakékoli jednotlivce, kterým zpřístupňujeme vaše výrobky a služby (nebo u nichž jsme vás požádali o nakládání s nimi nebo provádění jejich výzkumu) o jakýchkoli oznámeních o ochraně soukromí, které k těmto výrobkům a službám poskytujete;

    

  2. budeme i nadále působit jako Správce ve vztahu k jakýmkoli Osobním údajům, které jsme si vybrali, že budete zaznamenávat nebo jinak zpracovávat v důsledku tohoto, že jsme obdrželi nebo používáme služby; a

    

  3. pouze za velice omezených okolností můžeme být my a vy považováni za společné Správce, přičemž to nastává v případě, že naše příslušné povinnosti budou jasně stanoveny v informaci o výrobku.

    

 4. Poskytnuté osobní údaje můžete předávat mimo Evropský hospodářský prostor, pokud jste oprávněni k takovému předávání podle článků 44 až 49 nařízení GDPR.

   

 5. Potvrzujeme, že jakékoli námi nebo naším jménem vám Poskytnuté osobní údaje byly shromažďovány a zpřístupňovány v souladu s Právními předpisy o ochraně údajů. Při používání výrobků a služeb přijmeme přiměřená opatření k zajištění, že my a naši zaměstnanci, zástupci a smluvní partneři nevkládáme, nenahráváme ani nešíříme jakékoli irelevantní nebo nepotřebné informace o jednotlivcích.

   

 6. Od data vydání těchto podmínek zřídíme Kancelář pro ochranu údajů, která bude působit jako vaše snadno dostupné kontaktní místo a která bude muset v rámci svých povinností odpovídat na dotazy týkající se zpracování Poskytnutých osobních údajů. Kontaktní údaje na kancelář pro ochranu údajů jsou The Data Protection Office (Kancelář pro ochranu údajů), Spirax-Sarco Engineering plc, Charlton House, Cheltenham, Gloucestershire, GL53 8ER Spojené království, tel: +44 (0) 1242 521361, e-mail: gdpr.breach@uk.spiraxsarco.com.

   

 7. Vy a my budeme každý uchovávat a budeme požadovat od vašich a našich Zpracovatelů (každého samostatně), aby udržovali vhodná fyzická, technická a organizační opatření za účelem ochrany Osobních údajů před náhodným, neoprávněným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem („Porušení zabezpečení údajů“). Bez zbytečného prodlení nás budete informovat o jakémkoli skutečném nebo domnělém nikoli bezvýznamném Porušení zabezpečení údajů, které se týká Osobních údajů, které může mít vliv na zabezpečení našich systémů, výrobků nebo služeb. Tam, kde jednáme jako váš Zpracovatel, vás informujeme bez zbytečného odkladu o jakémkoli nikoli bezvýznamném Porušení zabezpečení údajů, které bude mít vliv na Poskytnuté osobní údaje.